top of page

מדיניות הפרטיות

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים כאחד*

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר.

1. כללי

1.1. BM  השמה מכבדת את פרטיות של לקוחותיה, בכל השירותים הניתנים על-ידה, לרבות אתרי האינטרנט, והן של המשתמשים הנכנסים לאתר או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים על ידיה (להלן יחדיו "המשתמשים" או " המשתמש").

1.2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או במסגרת שירותים אחרים שמוצעים על-ידי החברה ו/או בעת הגשת קורות חיים ו/או הרשמה לדיוור ו/או בעת מסירת מידע הכוללים איסוף מידע ממשתמשים וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתכנים, המצויים באתר ו/או הקשורים בניוזלטר ו/או בקמפיינים אליהם נחשף באמצעות כל אלו ו/או בעת מסירת מידע אחר הנאסף והנשמר במאגרי המידע של החברה לצורך ניהול השירות והקשר מול המשתמש, לצרכים תפעוליים ושיווקיים, מתן שירותים על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה, לשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, וכן לשאר המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש או התקנון של האתר הרלוונטי. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

1.4. תשומת ליבך כי עם רישום ו ו/או שימוש באתר, תצורף למועדון הלקוחות של החברה (אם וכאשר יהיה) כאמור בנוסח ההסכמה בצמוד עם מסירת פרטייך האישיים ובצמוד להסכמתך למדיניות פרטיות זו.

1.5. שימוש באתר כפוף למדיניות פרטיות זו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש או התקנון, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה אשר יופיע באתר.

1.6. מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים המוצעים על-ידי החברה (להלן "השירותים"), וכן לסקור את האופן שבו עושה החברה שימוש במידע שנמסר על-יד המשתמש ונאסף על-ידי החברה אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.

2. המידע הנאסף במסגרת השירותים

2.1. במסגרת השימוש בשירותים השונים הניתנים על-ידי החברה, לרבות האתר או הרשמה אליו ו/או שירותים נוספים הניתנים על-ידה, ייתכן ותידרש למסירת מידע אישי אודותיך, כמפורט להלן.

2.1.1. שם מלא, כתובת מגורים מלאה, פרטי התקשרות (כגון – אימייל, טלפון), מידע המתקבל התחברות מגורמים צד ג' (כגון פייסבוק וגוגל) בכפוף לבחירתך לכך, מידע ליצירת קשר עם החברה, מידע טכני ומזהים דיגיטליים (כמפורט בחלק ה- Cookies להלן).

2.1.3. מידע כעסק אשר תידרש למסור מידע לצורך יצירת קשר עמך (למשל - שם מלא, מייל וטלפון וכו').

2.4. יש למסור מידע ו/או לעדכן מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

3. מטרות ואופן השימוש במידע

3.1. המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים על-ידי החברה למטרות מאגרי המידע הרשומות כדין ולמטרות המנויות במדיניות זו.

3.2. המידע המבוקש מהמשתמש ישמש, בין היתר כדי לתפעל, לנהל ולספק את השירות באתר ו/או שירותי החברה, התאמת חווית הגלישה באתר, הצעות, עדכונים, ניהול מועדון לקוחות, שליחת ניוזלטרים (בכפוף להסכמתך), לצורך עריכת סקרי שביעות רצון באשר לשירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי ולשם מימוש מטרות מאגרי המידע הרשומות כדין של החברה. המידע ישמש גם כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתר, התכנים המוצגים בו, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות דיוור ישיר, לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

3.3. החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות/להרשמה לאתר, החברה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ניוזלטרים ועוד, בכפוף להסכמתך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות בקשה להסרה מרשימת הדיוור כמפורט באמצעי שבו קיבלת את הדיוור.

4. Cookies

4.1. לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,sdk's , google analytics(להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.2. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.

4.3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי החברה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.4. עוגיות המופעלות באתר עשויות להיות גם מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה החברה שימוש.

4.5. למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

google privacycheckup

4.6. תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.

5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2. כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון ספקי שירותים (ענן, קבלות דיגיטליות וכיוצא באלו) בארץ או בחו"ל;

5.1.3. במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית ו/או לצורך מתן שירותים והטבות, לשם תפעול מועדון הלקוחות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה ו/או בתוך וכחלק החברה, וכן לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים;

5.1.5. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש  באתר, לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש והתקנונים, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.1.6. לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;

5.1.7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה ו/או למי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי;

5.1.8. במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע בתוך החברה ובין החברות הבנות השונות בה, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה בחברה ו/או בחברה עצמה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2. לתשומת ליבך, החברה תהיה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

5.3. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

5.4. יתר על כן, במסגרת השימוש באתרי החברה עשויים להופיע קישורים/הפניות לאתרים שונים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר וכו' ו/או הפניה לקבלת הצעות או הצטרפות למועדון הטבות המופעל על-ידי חברות חיצוניות (כגון כ.א.ל) (להלן "האתרים חיצוניים''). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן עם הלחיצה כאמור תצא מהאתר המופעל על-ידי החברה ותופנה לאתר חיצוני המופעל על ידי צד שלישי, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות למדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.

6. אבטחת מידע

6.1. החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות ופרטיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. כך, החברה מתעדכנת ומיישמת באופן שוטף התפתחויות טכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

7. יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ו/או החברה ואף לבקש מהן לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובתן על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו על-ידי פניה בלשונית צור קשר באתר החברה או בכתב אל החברה והחברה

מדיניות פרטיות זו מעודכנת נכון ליום 07 דצמבר 2023

bottom of page